DE OPRICHTING.

 

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 zijn verenigingspapieren en foto boeken van Schutterij Sint Barbara zoekgeraakt. Een kasboek bleef behouden. Het is moeilijk om gegevens uit het verre verleden te benoemen. Veel bestuursleden en leden uit die tijd zijn overleden. In  1864 wordt de “Schutterij Reuver” reeds genoemd. Reuvernaar J.Ickenroth vond in het archief van het “Venloosh Weekblad” een advertentie uit 1864. De “Schutterij Reuver” organiseerde in die tijd tijdens de kermisdagen feesten. In 1895 brachten de Reuverse schutters een medaille mee van een schuttersfeest. Door de Reuverse schutterij is de oprichtingsdatum 2 December 1902 vastgelegd. De vereniging bezit een ledenlijst vanaf het jaar 1903 en een kasboek van 1913 tot 1930 met de financiële situatie van de schutterij. De letterlijke tekst van bladzijde 1 van het kasboek is:’ Op 30 December 1931 werd door Jean Killaars ingeleverd 1 foedraal, de buks, de patronen, een patronenschaar en een slaghoedjestang. Frans Heldens verplicht zich van 1 januari 1914 tot 1 januari 1915 de buks behoorlijk te onderhouden, alsmede bij uittrekken de buks ter plaatse te bezorgen en terug te leveren, alle beschadigingen zijn voor zijne rekening. Zoo dikwijls de leden dit verlangen op de schietoefeningen tegenwoordig te zijn en zal voor ieder schot ontvangen 2 cent. Overigens ontvangt hij zestien gulden voor het gehele jaar”. Het kasboek vermeldt onder de inkomsten van 1907:”Koningsgeld Frans Heijnen tien gulden uitbetaald.”

 

DE ZIEKENKAS. 

 

Op 30 december 1913 kende de vereniging een batig saldo van fl. 652,58, dit was inclusief de zogenaamde “ziekenkas”. Tijdens ziekte konden de leden aanspraak maken op een vergoeding van de schutterij. Veel leden hebben zich in die tijd aangemeld om alleen al “verzekerd” te zijn bij ziekte. In verband met de totstandkoming van de ziektewet kwam de schutterij in het geweer. In het Kerkklokje van 19 februari 1929 is de volgende oproep gedaan:” Leden van de St. Lambertusvereniging en Schutterij St. Barbara. Er dreigt gevaar dat onze ziekenkassen worden opgeheven als de ziektewet, die eerstdaags in behandeling wordt genomen tot stand komt. Om dit te voorkomen is door de verenigde ziektekassen  in ons land een actie op touw gezet en wordt verzocht dat alle leden daarvan een lijst te tekenen, dia a.s. Zondag van des vm.. 7 uur tot des nm.. 5 uur ter te tekening liggen in de lokalen der vereniging, om aan de actie adhesie te betuigen” Niettemin werd op 1 januari 1934 de ziekteverzekering van kracht wat achteraf goed bleek uit te pakken. In het jaar 1915 komen hele rijen voor met namen van leden in het kasboek voor, die een uitbetaling bij ziekte van fl.0.90 per dag ontvingen. Terug naar het oude kasboek. In het derde kwartaal 1913 werd een bedrag van fl.1.53 uitgegeven voor ” nieuwe strikken aan het vaandel”. Jozef Teunissen, W. Naus, W. Nabben en G. Helwegen kregen, na toetreding als lid, een nieuwe witte broek die toen fl.0.70 kostte. Michelle Verlinden kreeg in oktober 1913 fl.0.60 voor het maken van de vogel en voor een ton bier werd fl.11.– gevraagd. De schutterij had in 1918 één tamboer en deze kreeg voor zijn muzikale bijdrage fl.1.20 per jaar. De secretaris en de penningmeester kregen voor het werk voor de schutterij een vergoeding van fl.12.– per jaar.

 

DE FINANCIELE BESLUITEN. 

 

Op 1 JULI 1920 werden belangrijke besluiten genomen: Koning Niet present fl.2.50 boete, ziekengeld werd verhoogt naar fl.1.– per dag. Niet uittrekken met witte broek, straf 25 cent. Uitkering bij overlijden fl.15.-

 

DE HUISVESTING. 

 

De schietboom in de Kievit ’biej Poggus’ werd vaarwel gezegd en er werd in 1983 een nieuw schietterrein  aangelegd aan de Polderweg. De schutterij kreeg een eigen schietlokaal en kon de gasten waardig ontvangen. Na het winnen van het O.L.S. is geïnvesteerd in het opknappen van het schietlokaal , het bouwen van een serre en het terrein kreeg een nieuwe uitstraling door het plaatsen van 5 kogelvangers en 6 stalen schietmasten. Doordat er niet meer in de vrije lucht geschoten mag worden heeft de schutterij in 2011 nog eens 4 schietmasten erbij geplaatst. Dit was nodig omdat Reuver in 2011 aan de beurt was met het organiseren van een bondsfeest (hetgeen men een keer in de zeven jaar mag organiseren). Door al deze veranderingen heeft de schutterij  een gezellig en puik  terrein en lokaal gekregen waar het goed toeven is. Zowel ‘s zomers als ‘s winters.

 

DE DRAPEAU. 

 

In de Fátima kerk in Offenbeek werd op zondag 3 december de nieuwe drapeau van Schutterij St. Barbara gezegend door pastoor Verdonschot. Het kunstwerk is vervaardigd door Belgische zusters uit het dorpje Brecht. Het is een blikvanger met de beeltenis van de H. Barbara. 

 

DE SCHIETWEDSTRIJDEN. 

 

Het schieten was eerst altijd een mannensport maar de dames lieten van zich horen. In 1991 mochten de dames ook schieten  en het is gebleken dat zij zich goed tussen de mannenwereld thuis voelden. Sindsdien gaan zij met de echtgenoten mee naar schietwedstrijden wat altijd een gezellige aangelegenheid is.

 

HET O.L.S.

 

Het jaarlijkse hoogtepunt in de schutterswereld is het bezoek aan het O.L.S. in Belgisch of in Nederlands Limburg. De leden van  schutterij St. Barbara en het Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara komen dan bij “De Paerssjtal” bij elkaar in Offenbeek. Van hieruit vertrekt men dan naar het O.L.S. Daar aangekomen gaat men naar het opstelterrein om zich klaar te maken voor het vertrek in de optocht. Dit is een uniek en folkloristisch gebeuren met 165 schutterijen. Als schutter krijgt men kippenvel als de schutters aan het defilé voorbij marcheren langs de hoofdtribune. Hierna starten de schiet en bij-wedstrijden en het is de kunst om met schieten “Den Um” mee naar huis te nemen. Dit is geen gemakkelijke taak. In de bier en feesttenten en op het terrein kan men zich goed amuseren. Men treft hier schutters en bekenden uit voorgaande jaren. Het Limburg gevoel viert hier hoogtij. 's Avonds keert men al of niet voldaan over de prestaties met de bus huiswaarts en kan men terugkijken op een heerlijke Limburgse dag. In 1998 mocht Schutterij St. Barbara “Den Um” mee naar huis nemen om in 1999 het O.L.S. te organiseren. Dit was een geweldig, goed en gezellig feest.